کمیته آزمون

hamzeh_dostei

کمیته آزمون

استاد حمزه دوستی

دارای کمربندی مشکی دان ۵ 

شماره تماس : ۰۹۱۸۳۴۲۹۱۵۷

______________________________________________________________________________________

تقویم کمیته آزمون در سال ۹۶ به شرح زیر می باشد

 

فرم مخصوص درخواست صدور احکام پایه (زرد-سبز-آبی)

به اطلاع مربیان استان می رسانیم با توجه به تغییر سیستم صدور احکام و یکپارچه شدن آنها و همچنین تاکیدات و بخشنامه های مکرر اعلامی هیئت استان و فدراسیون ، کلیه مربیان رسمی (آقایان و بانوان ) درخواست های خود را به صورت مجزا با درج اطلاعات کامل در فرم های زیر و تحویل به کمیته آزمون هیئت انجام دهند. بدیهی است جهت صدور احکام می بایست تکواندوکار ارتقاء یافته حتماً بانک اطلاعات تمدید شده و عکس دارد شده داشته باشد و همچنین رعایت فاصله زمانی کمربندهای را نیز رعات نماید. ضمناً جمع کل مبلغ احکام به صورت فیش یکجا به حساب ۷۰۳۱۹۸۲۷ بانک ملت به نام هیئت تکواندو واریز شود.( نام واریز کننده حتماً مربی درخواست کننده باشد.) ضمناً لینک روبر فرمت word 2013  فرم درخواست صدور احکام پایه کمربند استان ایلام می باشد و همجنین فرمت PDF آن لینک  فرم درخواست صدور احکام پایه کمربند استان ایلام  می باشد.

نکته مهم: قبل از درخواست صدور حکم برای هر شخص ، نامبرده حتماً می بایست تمدید عضویت داشته باشد ، آپلود عکس داشته ، مربی نامبرده در دوره هماهنگی سالیانه شرکت کرده باشد و باشگاه نامبرده تمدید عضویت داشته و مهلت اعتبار مجوز آن سپری نشده باشد.

فاصله کمربندهایی که می بایست رعایت شوند:

 • سفید به زرد حداقل دو ماه

 • زرد به سبز حداقل سه ماه

 • سبز به ابی حداقل چهار ماه

اشل پرداخت صدور احکامبه ازای هر زرد ۲۴ هزار و سبز ۲۸ هزار و آبی ۳۱ هزار تومان می باشد.

Azmonilam1Azmonilam2

 

فرم ناظرین فدراسیون جهت گزارش رویدادهای آزمون:

9 10

شرایط ثبت نام در آزمون به تفکیک درجه کمربند عبارتند از:

 • قرمز : فاصله زمانی نسبت به درجه قبلی، ۶ ماه و حداقل سن نیز ۷ سال تمام است.
 • پوم ۱ : فاصله زمانی نسبت به درجه قبلی، ۹ ماه و حداقل سن نیز ۸ سال تمام است؛ ضمناً حداکثر سن هم ۱۵ سال است.
 • دان ۱ : فاصله زمانی نسبت به درجه قبلی، ۹ ماه و حداقل سن نیز ۱۵ سال تمام است.
 • پوم ۲ : فاصله زمانی نسبت به درجه قبلی، ۱۲ ماه و حداقل سن نیز ۹ سال تمام است؛ ضمناً حداکثر سن هم ۱۵ سال است.
 • دان ۲ : فاصله زمانی نسبت به درجه قبلی، ۱۲ ماه و حداقل سن نیز ۱۶ سال تمام است.
 • پوم ۳ : فاصله زمانی نسبت به درجه قبلی، ۲۴ ماه و حداقل سن نیز ۱۱ سال تمام است؛ ضمناً حداکثر سن هم ۱۵ سال است.
 • دان ۳ : فاصله زمانی نسبت به درجه قبلی، ۲۴ ماه و حداقل سن نیز ۱۸ سال تمام است.
 • پوم ۴ : فاصله زمانی نسبت به درجه قبلی، ۳۶ ماه و حداقل سن نیز ۱۴ سال تمام است؛ ضمناً حداکثر سن هم ۱۵ سال است.
 • دان ۴ : فاصله زمانی نسبت به درجه قبلی، ۳۶ ماه و حداقل سن نیز ۲۱ سال تمام است.
 • دان ۵ : فاصله زمانی نسبت به درجه قبلی، ۴۸ ماه و حداقل سن نیز ۲۵ سال تمام است.
 • دان ۶ : فاصله زمانی نسبت به درجه قبلی، ۶۰ ماه و حداقل سن نیز ۳۰ سال تمام است.
 • دان ۷ : فاصله زمانی نسبت به درجه قبلی، ۷۲ ماه و حداقل سن نیز ۳۶ سال تمام است.
 • دان ۸ : فاصله زمانی نسبت به درجه قبلی، ۹۶ ماه و حداقل سن نیز ۴۴ سال تمام است.