کمیته مربیان

1 (7)

کمیته مربیان

استاد مراد مرادی

کمربند مشکی دان ۴

تلفن : ۰۹۱۸۹۴۸۵۲۴۵

 

_______________________________________________________________________________________________

شرایط ثبت نام در دوره های مربیگری به تفکیک درجه برای آقایان عبارتند از:

  • درجه سه: فاصله از درجه قبلی: ندارد؛ حداقل سن: ۲۳ سال؛ مدرک تحصیلی: دیپلم؛ حداقل درجۀ کمربند: دان ۴٫
  • درجه دو: فاصله از درجه قبلی: ۳۶ ماه؛ حداقل سن: ۲۶ سال؛ مدرک تحصیلی: دیپلم؛ حداقل درجۀ کمربند: دان ۵٫
  • درجه یک: فاصله از درجه قبلی: ۶۰ ماه؛ حداقل سن: ۳۰ سال؛ مدرک تحصیلی: دیپلم؛ حداقل درجۀ کمربند: دان ۶٫
  • درجه ممتاز-ملی: فاصله از درجه قبلی: ۶۰ ماه؛ حداقل سن: ۳۷ سال؛ مدرک تحصیلی: دیپلم؛ حداقل درجۀ کمربند: دان ۷٫

 

شرایط ثبت نام در دوره های مربیگری به تفکیک درجه برای خانمها عبارتند از:

  • درجه سه: فاصله از درجه قبلی: ندارد؛ حداقل سن: ۲۳ سال؛ مدرک تحصیلی: دیپلم؛ حداقل درجۀ کمربند: دان ۳٫
  • درجه دو: فاصله از درجه قبلی: ۳۶ ماه؛ حداقل سن: ۲۶ سال؛ مدرک تحصیلی: دیپلم؛ حداقل درجۀ کمربند: دان ۴٫
  • درجه یک: فاصله از درجه قبلی: ۶۰ ماه؛ حداقل سن: ۳۰ سال؛ مدرک تحصیلی: دیپلم؛ حداقل درجۀ کمربند: دان ۵٫
  • درجه ممتاز-ملی: فاصله از درجه قبلی: ۶۰ ماه؛ حداقل سن: ۳۷ سال؛ مدرک تحصیلی: دیپلم؛ حداقل درجۀ کمربند: دان ۶٫