کمیته روابط عمومی

عباس محمدزاده عکسکمیته روابط عمومی 

استاد عباس محمدزاده

کمربند مشکی دان ۵

تلفن : ۰۱۹۸۳۴۲۶۱۲۶