کمیته استعدادیابی

RezaSojaei-ilam کمیته استعدادیابی

 استاد رضا شجاعی

کمربند مشکی دان ۵

تلفن : ۰۹۱۸۴۶۴۱۳۹۰ – ۰۹۱۸۵۱۳۲۹۶۵