جوانان بزرگسالان (پسر)

با توجه به نبودن فضا در بخش رویت سایت ریز آیتم ها به نمایش گذاشته نشده است:

ملاک های امتیاز ( حضور در مسابقات قهرمانی استان+ تعداد بردها + کسب مدال + دعوت به اردوی تیم منتخب+ اعزام به کشوری + هر برد کشوری + هر مدال کشوری) و نمره گزاری به شرح ارائه شده می باشد
.