بانوان

رنکینگ مربیان استان در مسابقات برگزار شده فقط رده های قرمز به بالا در بخش بانوان به شرح زیر اعلام می شوند

رنکینگ استاد بازیکن برد طلا نقره برنز امتیاز
۱ فاطمه انوری پور ۱۱ ۶ ۲ ۴ ۳ ۴۶
۲ فرزانه ملکی ۴ ۴ ۲ ۰ ۱ ۲۳
۳ پروانه شریفی ۱ ۳ ۱ ۰ ۰ ۱۱